B3W: partner voor duurzaam bodembeheer

B3W: Partner voor duurzaam bodem- en nutriëntenbeheer op jouw bedrijf

Een vruchtbare bodem vol voedingsstoffen is een sterke katalysator voor een succesvol landbouwbedrijf. Gestoeld op kennis en gesteund door onderzoek helpt B3W (Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit) bedrijven evolueren naar een duurzamere aanpak. Met aandacht voor water, bodem en lucht.

De waterkwaliteit in landbouwgebied is een belangrijk aandachtspunt. Europese richtlijnen en Vlaamse decreten leggen normen en grenswaardes op voor onder meer het nitraatgehalte in waterlopen. Die doelstellingen omzetten in praktijk is een complex gegeven. Om jou als land- of tuinbouwer beter te begeleiden, bundelt B3W kennis in de vorm van innovatieve technieken en aangepaste bewerkingsmethodes. Klaar om meteen mee aan de slag te gaan, op vlak van waterkwaliteit maar ook voor de algemene bodemkwaliteit.

Een sterk netwerk

B3W is een consortium van 14 Vlaamse onderzoek- en praktijkcentra voor landbouw, elk met hun eigen specialisatie en waardevolle kennis. Hun geografische spreiding brengt ook een kennis van de variërende landbouwgronden met zich mee. Zo bouwt B3W zijn adviezen en coaching steeds op relevante informatie en praktijkstudies, aangepast aan jouw specifieke landbouwbedrijf en actuele uitdagingen.

Kennis en innovatie delen

Wetenschappelijke onderzoeken omzetten in toegankelijke taal en innovatieve technieken vertalen in praktijkgerichte antwoorden voor de landbouwuitdagingen van vandaag en morgen. Zo helpt B3W jouw bedrijf op weg richting duurzaam bodembeheer. Van kennisuitwisseling met experten en collega’s tot begeleiding in groep.

B3W in 2021

In 2021 staan 7 inhoudelijke thema’s voorop. Zij vormen de kapstok voor alle activiteiten, zowel qua uitbouw van de kennisdatabank, de geïntegreerde themadossiers als de begeleidingstrajecten. Deze werkvlakken zijn:

  1. bemestingspraktijken en nutriëntenefficiëntie in aardappelteelt
  2. bemestingspraktijken en nutriëntenefficiëntie in groenteteelt in open lucht
  3. bemesting op gescheurd grasland
  4. onderzaai van gras in maïs
  5. vanggewassen en teeltrotatie
  6. sluiten van kringlopen in veehouderij
  7. ammoniakreductie bij mesttoediening