De zuurtegraad (pH) van de bodem bepaalt welke voedingselementen beschikbaar zijn in de bodem en in welke mate ze kunnen worden opgenomen door de gewassen. Een niet-optimale bodem-pH zal dus tot een minder efficiënte benutting van de toegediende voedingsstoffen (bemesting) leiden, en dus tot een lagere opbrengst, en een hoger risico op N-uitspoeling. Een gunstige pH bevordert de vrijstelling van nutriënten door mineralisatie van organische stof.

De optimale pH is afhankelijk van de grondsoort, het gehalte aan organische stof en de teelt. Bodemverzuring is een natuurlijk proces dat in onze streken versterkt wordt door antropogene invloeden zoals landgebruik, ploegdiepte, bemesting met zuurwerkende meststoffen, enz. . Percelen die goed voorzien zijn van organisch materiaal vormen een betere buffer tegen verzuring.  In België bevindt zo’n 50% van de akkerbouwstalen zich onder de pH-streefzone. Om de pH op peil te houden moet dan ook, in functie van de bodem en de gewassen, regelmatig bekalkt worden. Om de pH in de streefzone te brengen is een herstelbekalking nodig, erna is er om de drie jaar een onderhoudsbekalking nodig om de pH in deze streefzone te houden.

Vooraleer een bekalking uit te voeren wordt best rekening gehouden met volgende aandachtspunten:

  • Voor welke teelt in de rotatie bekalken: in de eerste plaats is het de bedoeling om de bodem binnen de streefzone voor pH te brengen. Omdat er teelten zijn die kalkminnend, kalkvrezend of kalkneutraal zijn wordt er best gekeken voor welke teelt in de rotatie best bekalkt wordt.
  • Tijdstip van bekalken: zo snel mogelijk, d.w.z. zo mogelijk onmiddellijk na de vorige teelt (bv. op de graanstoppel), en de kalk goed in te werken om een maximaal effect te hebben voor de volgende teelt.
  • Keuze kalksoort en maximale dosis: hoe fijner de kalk, hoe sneller de werking. Keuze voor magnesiumhoudende kalk in functie van de bodemvoorraad aan Magnesium, bij hoge dosissen de bekalking opsplitsen 
  • Combinatie met meststoffen (hetgeen best vermeden wordt): Kalk mag best niet gemengd worden met meststoffen die fosfaten of sulfaten bevatten.
  • Extra N mineralisatie: Bekalking stimuleert het bodemleven en bijgevolg ook de stikstofmineralisatie. Een deel van deze extra stikstof komt vrij tijdens het najaar en de winter. Om deze reden is het ten zeerste aan te bevelen om na bekalking een winterteelt of groenbedekker te zaaien om de extra vrijgekomen stikstof vast te leggen. 
  • Overbekalking: overbekalking  moet zeker vermeden worden om een te hoge pH te vermijden, omdat ook hier nutriënten gebreksverschijnselen kunnen optreden. Het is dus ook geen goed idee om ieder jaar blindelings een bekalking toe te passen.

Samengevat, een optimale pH geeft hogere opbrengsten door een betere opname van de aanwezige nutriënten. Daardoor blijven er minder nutriënten achter voor uitspoeling.

Klik hier voor het volledige artikel