Zuurtegraad van de bodem (pH)

De bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid worden in belangrijke mate bepaald door de pH of zuurtegraad van de bodem. Een ongunstige pH kan leiden tot aanzienlijke opbrengst-en kwaliteitsverliezen. Een optimale bodem-pH is van belang voor:

  • vrijstelling van nutriënten door mineralisatie van organische stof;
  • de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem;
  • de opneembaarheid van nutriënten door gewassen;
  • de gevoeligheid voor de ontwikkeling van ziekten.

Bodemverzuring kan plaatsvinden via natuurlijke (vb. ademhaling, afbraak organisch materiaal, gewasopname van nutriënten …) en antropogene (vb. gebruik van meststoffen, ploegdiepte …) processen.

Om bodems te ontzuren kan een bekalking toegepast worden. Lees meer over het op peil houden van je bodem pH in onderstaande infofiche. Omdat een perceel meestal niet homogeen is, kan plaatsspecifiek bekalken ervoor zorgen dat de zuurtegraad op elke plaats binnen het perceel geoptimaliseerd wordt. Lees er meer over in onderstaande infofiche.

Bestanden