Simpele pagina

Doelgericht antwoord op actuele noodzaak

B3W

 

Een correcte bemesting is vandaag nog steeds cruciaal voor een gezond nitraatgehalte van het grond- en oppervlaktewater, en bij uitbreiding van de hele bodem. Heel wat land- en tuinbouwers hebben nood aan duidelijke voorlichting en begeleiding om dit correct te implementeren op hun bedrijf. Precies daarom is B3W in het leven geroepen.

De 2 gezichten van nitraten

Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten en gewassen. Hoge concentraties in het water zijn echter schadelijk voor mens en milieu. Dat stelt de land- en tuinbouwer voor een complexe evenwichtsoefening. Kwaliteitsmonitoring en regionale actiepunten om nitraatverontreiniging tegen te gaan geven hierbij richting.

Richtlijnen en decreten

Om de sterke nitraataanrijking in verschillende Europese waterlopen tegen te gaan, stelde de EU begin jaren '90 duidelijke doelen. In 1991 ging de Europese Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEC) van kracht. Daarin werd de basiskwaliteitsnorm voor het oppervlakte- en het bodemwater vastgesteld op 50 mg nitraat per liter. Uit die richtlijn en de vertaling naar de praktijk vloeiden in Vlaanderen het Mestdecreet en de Mestactieplannen voort. De monitoring en opvolging van de waterkwaliteit via het MAP-meetnet is sinds 1999 in handen van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Gevoed door het Vlaamse regeerakkoord

De oprichting van B3W past perfect binnen het Vlaams regeerakkoord 2019-2024. Dat stelt dat voorlichting en begeleiding voor een geïntegreerd bodembeheer en oordeelkundige bemesting belangrijk zijn. De performante en doeltreffende voorlichtings- en begeleidingsdienst waar het regeerakkoord op aanstuurde, heeft met B3W een gezicht gekregen.

Ervaar onze werking zelf.

 

 

Vlaanderen verbeelding werkt
B3w.vlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid