Neem je een grassnede vóór de inzaai van maïs? Let dan goed op onderstaande tips.

Omdat inzaaien en oogsten van een tijdelijk grasmengsel voor die ene snede heel wat tijd en budget vergt, wordt de fout soms gemaakt om een te hoge grasopbrengst na te streven. Een zware grassnede heeft echter ook heel wat nadelen:

  • Wist je dat gras dubbel zoveel vocht nodig heeft per kilogram droge stofopbrengst als maïs? Een zware grassnede onttrekt heel wat vocht aan de bodem. Komt er na de zaai droog weer, dan ondervindt je maïs daar zeker nadelen van.
  • De combinatie gras-maïs maakt het mogelijk om 65 eenheden N meer te geven binnen de MAP-norm (norm zand, categorie 0-1). Als je deze 65 kg N omrekent aan N-export dan komt dit overeen met bijvoorbeeld een grasopbrengst van 2 252 kg droge stof per ha met 18% RE. Bij een zware snede ga je dus meer stikstof onttrekken dan wat je via je bemesting extra kan of mag invullen. 
  • Gras heeft de beste voederwaarde eind april. Eens boven 3,5 ton droge stof gaat vooral de verteerbaarheid maar ook het eiwitgehalte sterk achteruit. 
  • Je kan je maïs tijdig zaaien en dus ook tijdig oogsten. Je hebt zo minder kans op slechte oogstomstandigheden met bodemschade door verdichting of insporing tot gevolg.
  • Je moet niet noodzakelijk kiezen voor zeer vroege maïsrassen. Hoewel het opbrengstverschil tussen vroege en late rassen alsmaar verkleint, kan dit toch nog spelen.

Om een tijdige grassnede te kunnen nemen, moet het grasland vroeg genoeg bemest kunnen worden. Dit jaar waren de omstandigheden geschikt om de helft van je dierlijke bemesting aan je grassnede te geven. Doe dit zeker als de bodemomstandigheden het toelaten. Die drijfmest zal door het gras misschien niet volledig benut worden, maar komt na niet te diep inwerken wel nog ten goede aan je maïs.

Zit het weer tegen en ben je toch genoodzaakt een latere snede te nemen, kies dan zeker voor zeer vroege rassen zodat je je maïs toch op tijd van het land hebt en je het nieuwe gras opnieuw vroeg genoeg kan zaaien. Zo vermijd je dat je in een vicieuze cirkel belandt en telkens later gras zaait en oogst.

Tijdens de TUM ‘Fractioneren in maïs, kan dat?’ kwam het tijdig maaien van gras voor maïs aan bod, maar ook nog andere aspecten zoals rijenbemesting bij maïs en fractioneren van bemesting bij maïs. Bekijk hier de presentatie die tijdens dat uitwisselingsmoment werd gebruikt.